Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Айкидо - Изкуството на Мира - Морихей Уешиба

Айкидо - Изкуството на Мира - Морихей Уешиба

Морихей Уешиба

Морихей Уешиба (1883–1963) е най-великият в света майстор на бойните изкуства. Дори когато е бил на осемдесет години, Морихей е можел да обезоръжи всеки враг, да повали всякакъв брой нападатели и да отблъсне с един-единствен пръст противника си. Макар да е бил непобедим като воин, Морихей е бил освен това мъж на мира, който е ненавиждал боя, войната и всеки вид насилие. Неговият път е бил Айкидо, което може да се преведе като „Изкуството на Мира“. За разлика от авторите на такива класически произведения на бойното изкуство, като „Пътят на войната“ и „Ръкопис на Петте стъпала“, които приемат неизбежността на войната и наблягат на стратегията на коварството като средство за победата, Морихей е разбирал, че непрестанната борба – с другите, със самите нас и с околната среда – ще съсипе земята. „Светът ще продължи да се променя драматично, но борбата и войната могат напълно да ни унищожат. Онова, от което се нуждаем сега, са техниките на хармонията, а не тези на раздора. Нуждаем се от изкуството на мира, а не от изкуството на войната“. Морихей обучава в Изкуството на Мира като творческа дисциплина, тренираща тялото и духа, като практическо средство за справяне с агресията и като начин на живот  в личните ни отношения, в начина, по който общуваме с обществото, в отношенията ни на работното място и в бизнеса, както и в отношенията ни с природата. Морихей Уешиба нарича своето велико прозрение Такемусу Айки, или „смел и творчески начин на живот“.

Цитатите са подбрани от събраните беседи, поеми и калиграфия на Морихей, както и от устната традиция за него. За разлика от тези дока, дидактични „поеми за Пътя“, самият Морихей е писал малко. Това е типично за наистина великите майстори, които се въздържат да фиксират ученията си върху камък, а предпочитат да говорят на момента. Техните ученици е трябвало да слушат внимателно, да разберат какво им казва учителят и после да го предадат. Устната традиция включва магнетофонни записи на словата на Морихей, транскрипти от неговите беседи и интервюта, както и негови изказвания, такива каквито са запомнени и събрани от многобройните му ученици, привърженици и почитатели.

Божествената красота

на небето и земята!

Всички твари

са от едно семейство

 

Изкуството на Мира започва с теб. Работи
върху себе си и върху определената ти задача
в Изкуството. Всеки човек има дух, който може
да бъде пречистен, тяло, което може да бъде тре-
нирано по определен начин, подходящ за него
път, който да следва. Ти си тук не за друго, а за да
осъзнаеш вродената си божественост и да проя-
виш вроденото си просветление. Отгледай мир
в своя собствен живот и после прилагай Изкус-
твото към всичко, което срещаш.

Човек не се нуждае от сгради, пари, власт или
статут, за практикува Изкуството на Мира.
Небето е точно там, където си сега, и това е мяс-
тото, където да тренираш.

Всички неща, материалните и духовните, про-
излизат от един източник и са свързани, ся-
каш са едно семейство. Цялото минало, насто-
яще и бъдеще се съдържат в силата на живота.
Вселената се е появила и развила от един източ-
ник и ние сме се развили посредством оптимал-
ния процес на обединяване и хармонизиране.

Ето начинът, по който е възникнала вселената:
не е имало нито небе, нито земя – само
празно пространство. В тази огромна празнота
внезапно се разкрила една единствена точка. От
тази точка се завихрили в блестяща сфера пара,
дим и мъгла и се родил свещеният звук су. След
като су се разпространил кръгообразно нагоре и
надолу, наляво и надясно, се появили природата
и дъхът, прозрачни и незамърсени. Дъхът развил
живот и се появил звукът. Су е Словото, за което
се споменава в много световни религии.

Всички звуци и вибрации произлизат от то-
ва Слово. Твоят глас е много мощно оръжие.
Когато си в съзвучие с космическия дъх на небе-
то и земята, твоят глас произвежда верни зву-
ци. Хармонизирай своето тяло, дух и реч, и ще
се появят истински техники.

Изкуството на Мира е произлязло от Божес-
твената форма и от Божественото сърце на
живота; то отразява истинната, добра, прекрас-
на и абсолютна природа на творението и същ-
ността на неговия основен велик замисъл. Цел-
та на Изкуството на Мира е да формира искрени
човешки същества; искрено човешко същество е
онова, което е хармонизирало тяло и дух, онова,
което е свободно от колебание или съмнение, и
онова, което разбира силата на думите.Ай-ки-до,

„Изкуството на Мира“, подпис: „Морихей“


Небето, земята, хората, обединени в Пътя на
хармонията и радостта, следвайки Изкуст-
вото на Мира, пресичат огромните морета и из-
качват най-високите върхове.

Ако имаш живот в себе си, имаш достъп до тай-
ните на вечността, защото истината на вселе-
ната пребивава във всяко човешко същество.

Изкуството на Мира е лекарство за един бо-
лен свят. Ние искаме да излекуваме света,
боледуващ от насилие, брожение и раздор – това
е Пътят на хармонията. В света има зло и безре-
дици, защото хората са забравили, че всички съ-
щества произлизат от един източник. Върни се
при този източник и загърби всички егоцентрич-
ни мисли, дребнави страсти и гняв. Онези, които
не са притежавани от нищо, имат всичко.

Практикуването на Изкуството на Мира е
дело на вяра, вяра във върховната сила на
ненасилието. То е вяра в силата на пречиства-
нето и вяра в силата на самия живот. То не е вид
сурова дисциплина или празен аскетизъм. То е
път, който следва естествените принципи, прин-
ципите, които трябва да прилагаш в ежеднев-
ния си живот. Изкуството на Мира трябва да
практикуваш от момента, в който станеш да по-
здравиш утрото, до момента, в който се оттег-
лиш през нощта.

Практикуването на Изкуството на Мира те
прави способен да се издигнеш над похва-
лата или упрека и те освобождава от привърза-
ност към това и онова.

Вътрешните принципи дават свързаност на
нещата; Изкуството на Мира е метод за раз-
криване на тези принципи.

Доброто съчетание е 70 процента вяра и 30
процента наука. Вярата в Изкуството на
Мира ще ти позволи да разбереш сложнотиите
на съвременната наука.

Конфликтът между материалната и духовната наука
причинява физическо и умствено
изтощение, но когато материята и духът са хар-
монизирани, всичкият стрес и умора изчезват.


Ай, йероглифът за „любов“


Използвай тялото си, за да създаваш форми;
използвай духа си, за да надхвърляш
формите; приведи в единство тялото и духа си,
за да активираш Изкуството на Мира.

Ако не си се свързал с истинската празно-
та, никога няма да разбереш Изкуството на
Мира.

Изкуството на Мира действа навсякъде по зе-
мята, от сферата на необятното космическо
пространство до сферата на най-миниатюрни-
те растения и животни. Изкуството на Мира ни
позволява да забележим този огромен запас от
космическа енергия и да черпим от него.

Осем сили поддържат сътворения свят: дви-
жението и покоят, втвърдяването и втечня-
ването, разтягането и свиването, обединението
и разделението.

Животът е растеж. Ако спрем да растем тех-
нически и духовно, все едно, че сме мърт-
ви. Изкуството на Мира е възслава на спойката
на небето, земята и хората. То е всичко истин-
но, добро и прекрасно.

Всички неща са хармонично свързани помеж-
ду си; това е действителният закон на грави-
тацията, който съхранява вселената непокът-
ната.

От време на време е необходимо да се усамо-
тяваш сред високи планини и тайни долини,
за да възстановиш връзката си с извора на жи-
вота. Седни удобно и първо съзерцавай прояве-
ната сфера на съществуването. Тази сфера касае
външните страни, физическата форма на неща-
та. После изпълни тялото си с ки и почувствай
начина, по който функционира вселената – ней-
ната форма, нейния цвят и нейните вибрации.
Вдишай и се зарей из вселената; издишай и вър-
ни космоса вътре в теб. После вдишай цялото
плодородие и жизненост на вселената. Накрая
смеси дъха на небето и дъха на земята с дъха на
собственото си тяло и стани самият дъх на жи-
вота. След като се успокоиш, естествено уталожи
себе си в сърцето на нещата. Намери центъра си
и се изпълни със светлина и горещина.

Всички принципи на небето и земята живеят
вътре в теб. Самият живот е истината и това
няма да се промени никога. Всичко на небето и
на земята диша. Дъхът е нишката, която свърз-
ва тварите. Когато съумееш да почувстваш ми-
риадата вариации във вселенското дихание, се
раждат индивидуалните техники на Изкуство-
то на Мира.


Дай (окий), йероглифът за „едър, голям, велик“


Източник: THE ART of PEACE

Превод от английски: Жана Ценова
Прочети още:
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments