СВРЪХСЪЗНАНИЕ (КОСМИЧНО СЪЗНАНИЕ)

Космично Съзнание

Докато съвременните хора живеят още в своето съзнание и самосъзнание, те ще живеят във вечен страх и безпокойствие. 48-48.

Разчитай на това, което е вложено в твоето подсъзнание и свръхсъзнание, а не на това, което е вложено в съзнанието и самосъзнанието. 91-51.

Подсъзнанието и свръхсъзнанието означават два Божествени полюса. Единият полюс означава човешката душа, а другият - човешкият дух. Съзнанието и самосъзнанието представят другите два полюса - единият означава човешкото сърце, а другият - човешкият ум. 34-203.

Човек се намира на по-високо или по-ниско стъпало на развитие, в зависимост от степента на развитие на неговото съзнание. Ако живее в простото съзнание, той не се отличава много от животните. Ако живее в самосъзнанието, той влиза в областта на греха, в областта на смъртта... Някой хора са влезли вече в космическото съзнание. 48-43.

Материализмът има отношение към обикновеното, т. е. към човешкото съзнание; идеализмът има отношение към Божественото съзнание. 64-139.

Ние трябва да изучаваме различните степени на съзнанието. Първо човек минава през три степени на съзнанието, които са степени на илюзии. (Подсъзнание, съзнание и самосъзнание). През тези три степени човек може да се поддаде на хипноза, да направи всичко, каквото другите му заповядват... Обаче влезе ли в четвъртата степен на съзнание, хипнотизираният става независим. Докато човешкото съзнание се намира в първите три степени, може да му се влияе. Влезе ли в четвъртата степен на съзнание, хипнотизираният се освобождава от влиянието на хипнотизатора, и той сам за себе си, става ясновидец... Когато някой човек живее в четвърта степен на съзнание, той може да предсказва много неща, може да определя диагнозите на болните и да им препоръчва начини на лекуване. 48-51.

Човек трябва да се пробуди за едно съзнание, по-високо от самосъзнанието. Без това съзнание той ни би могъл да разбере духовния свят не би могъл да влезе във връзка със съществата от този свят. 103-276.

От хиляди години насам се е проявявало човешкото самосъзнание. Сега иде времето на космическото съзнание... Светлината на това Съзнание е голяма, тя осветява и най-забулените кътове в живота на хората. 48-48.

Христос извади човека от самосъзнанието и го насочи към Божественото Съзнание дето е радостта. 67-276.

Свръхсъзнанието е единичен процес, в които се разглежда какво мисли Бог. 0-28.3.89.

Всеки, който живее в космическото съзнание, само той може да разбере какво значи да имаш съприкосновение с Бога. 12-27.

Пожелавам на Всички да поживеете момента на съприкосновение с Бога, който ще събуди в душите ви непреодолимо желание и силен копнеж за постигане на новия живот – живот на Божественото, космично съзнание. 12-29.

Силата на Човека се крие в неговото висше съзнание. 84-139.

Събуди ли се веднъж Божественото, космичното Съзнание в човека, той води възвишен съзнателен живот. 80-173.

Пробуди ли се Божественото съзнание в човека, работите му моментално се оправят. Това пробуждане не става изведнъж. Време, усилена работа се иска от човека, докато дойде до своето пробуждане. Няма по велик момент в живота на човека от това, да почувствува Божественото присъствие в себе си. 59-76.

Всички религии водят до вратата на космичното съзнание. Всички вярвания, с които сте били облечени, ще останат настрана. Казано е в Писанието; „Ние няма да умрем, но ще се изменим.” Това подразбира, че като влезем в космичното съзнание, ще се облечем с нови дрехи, ще се изменим. Новите дрехи представляват новите набирания, новите вярвания, в които нашето сърце нашият ум и нашият дух ще се облекат. Щом се облекат с тия нови дрехи, тогава ще бъдем братя в пълния смисъл на думата и ще се познаем. 12-26.

Човек трябва да има идея, да знае какво му е нужно. Това значи, да се е пробудило висшето съзнание в него. Когато това съзнание се прояви, човек се отличава с постоянство... Каквато работа започне, свършва я добре. Неговият стремеж към постигане на известна идея е непрекъснат. 84-12.

Истинският живот започва с проявяването на висшето съзнание. Без него няма движение, няма мисъл, няма чувство. То стимулира човека, подтиква го към живот, работа и учение... В неговият живот няма застой. 84-12.

Когато човек влезе в космичното съзнание, това не значи още, че той е добил и разбрал всичко. И там има степени на разбиране, но все пак той има по-голяма светлина за нещата и ще може отчасти поне да се освободи от мъчнотиите и несгодите на своя живот... С влизането на човека в космическото съзнание, започва развитието на ред мозъчни центрове и способности, вследствие на което той дохожда до по-тънко различаване на цветовете, тоновете и звуковете. 48-43.

Когато се пробуди космическото съзнание в човека, той изпитва необикновена радост, която никой не може да му отнеме. 48-73.

Щом влезем в космичното съзнание, ние ще придобием качества, необходими за бъдещото положение или за Синовете, Божии, които ще могат да преодоляват всички мъчнотии. 12-25.

Човечеството до сега е живяло в колективното подсъзнание, както и животните, а сега цялото човечество минава в колективното съзнание, т. е. хората започват да съзнават, че те се нуждаят един от друг. До сега всеки човек е живял само за себе си, всеки е търсил за себе си спасение, а сега, в цялото човечество, има един вътрешен импулс да се подобри общото състояние, всичките общества, класи да подобрят положени[…].119-5.

Сега трябва да се яви Учител на човечеството, който да прекара самосъзнанието през космическото съзнание. Запалка трябва, потик трябва за душите на хората! Тези запалки са вълни, които идат в света, а всяка такава вълна носи със себе си нова светлина, която повдига съзнанието. Съзнанието на хората трябва да се повдигне на по-висока степен. 48-50.

Всички хора трябва да живеят по любов, братски, трябва да имат взаимно уважение. Всичко трябва да разделят по братски, не по един насилствен начин, а по един доброволен и съзнателен начин. 119-7.

Какво представя Божественото съзнание? - височина, т. е. висок планински връх. - Какво представлява обикновеното съзнание? - долина. За да се ползва долината от благата на планината, между тях трябва да има връзка, по която енергиите на височината да слизат в долината. 84-142.

Стремете се да запазите връзката между Божественото и обикновеното съзнание. Само така непостижимите неща стават постижими. Прекъсне ли се тази връзка, човек не може да учи, да работи. 84-139.

Често учениците се оплакват, че нямат успех в училище. Те учат много, а малко придобиват... Защо? - Няма връзка между обикновеното Съзнание и свръх съзнанието. 84-137.

Човек страда, когато обикновеното му съзнание не е свързано с неговото висше, Божествено съзнание. Той се радва, когато между обикновеното и висшето му Съзнание има тясна, правилна връзка. Каже ли някой, че страда, нищо друго не му остава, освен да съедини своето низше, обикновено съзнание с Божественото, т. е. с възвишеното, благородното начало в себе си. 84-137.

Хранете ума си с положителни мисли, за да поддържате връзката си с Божественото съзнание: Кажеш ли, че от тебе нищо не може да стане, ти сам късаш тази връзка. - Невежа съм. - Не си невежа, но си скъсал връзката между Божественото и обикновеното съзнание. - Грешен съм.

- Скъсал си връзката. Възстанови тази връзка, и ще станеш праведен. - Беден съм... - Възстанови скъсаната връзка, и богатството, само по себе си ще потече. От тебе зависи да бъдеш богат и почетен човек. 84-140.

Да се възстанови връзката между Божественото и обикновеното съзнание на човека, това значи, да се възстанови връзката между ума и сърцето, между душата и духа. Всяко неразположение, всяко смущение се дължи на прекъсване на тази връзка. 84-140.

Като ставате сутрин от сън, правете следното упражнение. Седнете спокойно на стол, повдигнете ума си към Бога и кажете: Господи, помогни ми да направя връзка между обикновеното и Божественото си съзнание. Размишлявайте върху тази връзка пет минути и започнете работа си. Вечер, преди лягане, благодарете за помощта, която ви е дадена през деня, и пак помислете за силата, която се крие в тази връзка. Не очаквайте големи резултати изведнъж. 84-141.

Само с обикновеното съзнание нищо не можеш да направиш. И само с Божественото съзнание нищо не можеш да направиш. Обаче, двете съзнания, свързани заедно, представят велика сила. 84-141.

Човек трябва да пази единство на съзнанието си, т. е. да не допуща в съзнанието си никакво раздвояване. Най-малкото раздвояване на съзнанието произвежда в човека две равни противодействащи сили, които взаимно се неутрализират. За пример, явява се у вас желание да направите едно добро, което е свързано с някаква материална жертва. В този момент се явява страхът, че ще се ощетите; той веднага се противопоставя на желанието ви да направите добро, и тези две сили се взаимно унищожават или неутрализират... Щом се натъкнете на тези две противодействащи сили, вие казвате: Ще отложа това добро за по-благоприятни условия. 73-153.

Влизате в някое духовно общество, искате да работите за своето духовно развитие... Но ако дойде в ума ви мисълта, че не е време за духовен живот, вие напущате това общество. Днес пренебрегвате едно добро желание, утре потискате известен стремеж в себе си, докато най-после съзнанието се раздвои. Не за да развиете своите духовни сили, вие никога не трябва да се отказвате от добрите желания и стремежи, никога не трябва да се подпушват, за да не раздвоите съзнанието си. Духовните сили в човек се развиват само при единство на съзнанието. Вие трябва да знаете, че всичките сте изложени на влиянието на странични същества, които имат желание да ви отклонят от пътя. Като имате всичко предвид, трябва да вземете предохранителни мерки за възстановяване на първичното положение на съзнанието си. 73-153.

Ако човек се намира под влияние на невежеството, на лъжата, на омразата, по никой начин не може да устои на своето убеждение. При това положение той трябва да се обърне за помощ към Бога, към Божественото съзнание. Щом дойде Божественото съзнание в помощ на човека, с него заедно идат и трите елемента: любов, мъдрост и истина... Той ще почувства светлина в ума си, топлина в сърцето с и свобода в действията си... Това значи, човек да попадне под влиянието на едно висше съзнание. Той вижда вече, че онова, което някога не е разбирал, днес го разбира; онова, което някога не е могъл да направи, днес може да го направи; онези хора, които някога не е обичал, днес ги обича. Като знаете това, правете връзка с Божественото съзнание, което просвещава и освобождава човека. 62-22.

Единственото нещо, което може да се направи при дадените условия, е да се събуди съзнанието. 34-39.

Работете за развиване и пробуждане на съзнанието си; то е окото на човека; Там дето съзнанието е будно никакво спъване не става. 83-250.

Държи ли съзнанието си будно, пази ли присъствието на духа си, човек може да се справи с най-големите мъчнотии и страдания. 80-85.

Работете върху съзнанието си, което носи условията на живота. 83-250.

Физическият човек умира, т. е. тялото му се разлага, но съзнанието му остава. 60-226.

Съзнанието на човека се пробужда за всички светове, дето животът се проявява, макар и в различни форми. 57-231.

Източник

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments