Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - КРИОН - НАМЕРЕНИЕТО

КРИОН - НАМЕРЕНИЕТО

Божественият Инструмент

Намерението – Божественият инструмент на съзиданието, даден в дар на хората

За да се изпълняват нашите желания, а целите да се постигат, на нас ни е необходимо само твърдото и чисто намерение за това. Би изглеждало толкова просто! Това всъщност не е и сложно – тогава, когато са преодолени две главни препятствия по пътя към целта:

деструктивните програми, създадени от дисонансните енергии, и несъответствието на нашите желания на целите, желанията и потребностите на Духа. Ние с вас вече преминахме тези степени на пътя на нашия възход, посветени на преодоляването на тези препятствия. Значи плътно сме дошли до това стъпало, където нашите намерения трябва да се осъществяват леко и безпрепятствено.

Остана ни да усвоим само едно важно нещо: дали ще се осъществи нашето намерение зависи от качеството на самото намерение.

Т. е. досега създавахме условията за това, намеренията принципно да могат да се осъществяват, без да срещат препятствия на пътя си. Сега да се заемем собствено с намеренията и техните качества.

Намерението – това е съзидателният инструмент, даден на човека от Бога. Намерението притежава сила. Намерението – това е не просто желанието да направиш нещо или нещо да постигнеш. То е определен енергоинформационен поток, насочен към съзиданието на желаното от вас. Ако правилно създавате този поток, той започва сам да върши работата. На вас ви остава само да следвате потока.

Намерението е наистина Божествен инструмент, нали сам Творецът го използва. За сътворението на света Бог също е използвал намерението. При това не в началото да се е появило намерението, а после да е бил сътворен светът. Не, светът е бил сътворен именно с намерението на Твореца. С намерението като инструмент, като съзидателна сила.

Тъй като ние, хората, сме надарени с всички качества и възможности на Твореца, то също можем да използваме намерението за създаването на своите собствени светове. Всеки от нас живее в този свят, който сам е създал – макар че тази истина не винаги е толкова очевидна. Правилно използвайки намерението, ние можем, най-накрая, да започнем да създаваме за себе си именно това, което ни е нужно, което ще работи за нас, за нашето благо, а не против нас.

Може да попитате: Крион, но защо, даже имайки намерение, не винаги ми се отдава да достигна своята цел?

Работата е в това, че всичко зависи от качеството на вашето намерение. Понякога става така, че вие изразявате намерението си в думи, но думите ви не съответстват на вашите фактически, реални намерения. Намерението – това не е просто изразеното с думи желание. Намерението – това е преди всичко енергия. И не просто енергия – а енергия, насочена по определен начин и фокусирана.

Тази енергия трябва да притежава, първо, ясна насоченост – вие трябва ясно да знаете какво искате да получите. Второ, тя трябва да притежава достатъчна сила, за да осъществи това, което вие искате да получите. И трето, тази енергия трябва да бъде кристално чиста.

Вашето намерение трябва да бъде твърдо.

Какво означава това? Това означава, че първо, вие трябва да бъдете твърдо уверени какво именно искате, и второ, трябва да искате това много силно. Ако си припомните тези ситуации в живота ви, когато вашите желания са се изпълнявали – ще можете да разберете, че всъщност много силно сте го искали и сте били абсолютно убедени, че искате точно това. Ако има дори най-малки съмнения дали всъщност ви е необходимо желаното – по-скоро няма да го получите. Ако искате нещо, но гласът на интуицията, гласът на сърцето възразява – шансовете да получите желаното са малко, и даже да го получите, то по-скоро ще ви разочарова. И само това, което действително ви е нужно, от което се нуждаете и което много искате, ще получите със стопроцентова гаранция.

Затова Крион съветва да се започне работата по осъществяване на желанията с нещо, което е много важно за вас – с това, което е най-важно, най-значителното, най-актуалното, без което всъщност не можете да съществувате. По отношение на такова желание имате шансове да формирате правилно, силно и чисто намерение. Ще ви помогне в това следното упражнение.

Чистотата на намерението е най-важното условие за неговото осъществяване.

Става така, че нещо искаме, от нещо се нуждаем – това, което всъщност ни е необходимо – но по някакви причини на нашето намерение не му достигат сили. В такъв случай проверете няма ли у вас някакви съмнения по отношение на необходимостта на осъществяване на това намерение. Не поставяте ли вие някакви условия на пътя на осъществяването на това намерение? Не си ли казвате: „Ето, при такива условия искам това – а при такива не го искам!”
Например: „Аз искам тази работа, само ако тя е близо до дома”, „Искам да бъда здрав, но не искам да се отказвам от пенсията за инвалидност”, „Искам да живея по-добре, но да не трябва при това да променям нещо” и т.н. Ако казвате или мислите нещо подобно – вашето намерение не може да бъде чисто.

Чистото намерение не търпи никакви „да, но…”, никакви „само ако…” .

Ако имате чисто намерение, ще бъдете съгласни да получите това при всякакви условия. Не се съмнявайте, Вселената ще оцени вашата пламенност. Ако желанието ви е толкова голямо, че вие сте готови заради неговото осъществяване на всякакви отстъпки, ако сте готови да се смирите с възможните неудобства, значи намерението ви е наистина чисто и то обезателно ще бъде осъществено.

Проверете всяко свое намерение за чистота. Само тогава ще можете да формирате истински действено намерение, което ще може да се осъществи. В това ще ви помогне следното упражнение.

Упражнение: Формиране на чисто намерение

Намерете възможност да останете насаме със себе си, настанете се така, както ви е удобно, затворете очи, дишайте спокойно и равномерно, за да се успокоите, отпуснете се и уравновесете мислите и чувствата си. Съсредоточете се в областта на сърцето и се съединете с вашия Божествен център. Помислете за това, което не ви харесва в живота ви и което бихте искали да промените. Какви конкретни промени бихте искали да направите? Как си представяте живота си при условие, че тези промени се осъществят?

Сега се обърнете към сърцето си и честно си отговорете на въпроса: вие безусловно ли искате тези промени или поставяте някакви условия за осъществяването им? Ако искате тези промени само при определени условия, то вашето намерение не е чисто, твърдо и непреклонно. Ако пък искате промени при всякакъв случай, и сте готови заради тези промени да се примирите с някои неудобства – то вашето намерение е чисто и твърдо, а следователно е готово да бъде осъществено.

Ако такова намерение не сте успели да проявите, то, съсредоточавайки се в областта на сърцето, се обърнете към своето Божествено „Аз”:

„Скъпи Дух, покажи ми в каква посока да се движа и какви промени да осъществя, за да съответстват те на потребностите и желанията на моя Божествен „Аз”. Покажи ми кои от многото мои намерения притежават безусловна чистота и твърдост толкова, че да бъдат поддържани от Духа.”

След това се вслушайте в гласа на интуицията си – той ще ви подскаже какво е нужно да направите, какви решения да вземате и как да действате. Обикновено гласът на интуицията се проявява в първата мисъл, дошла в главата ви. Тази мисъл може да не е свързана изобщо с вашите предходни разсъждения и с плановете, които сте обмисляли в последно време. Тази мисъл може да ви се струва като че дошла отникъде и да се възприеме като озарение, когато вие изведнъж ясно разбирате, какво трябва да направите, при което това разбиране извиква чувство на голяма радост и не се съпровожда от никакви съмнения.

Положителните емоции и твърдата увереност какво трябва да направите е именно това – тези два признака са и показателите, че сте намерили решението, което съответства на потребностите на Духа, и вашето намерение за постигане на желаното непременно ще бъде осъществено.

***
Когато вече сте се убедили, че намерението ви е чисто и твърдо, ви е необходимо да го формулирате и да го произнесете на глас. По такъв начин ще доведете намерението си като сведение до Бог, Всевишния, Мъдрата Вселена – наречете го, както искате, същността е в това, силата на вашето намерение да се съедини с творящите, съзидателни сили на Божествената реалност. Тогава ще се окажете в самия съзидателен поток, който ще започне сам да ви движи в посоката на осъществяване на желанието ви.

Упражнение: Доведете вашето намерение до знанието на Вселената

Още веднъж повярвайте в себе си: действително ли имате намерение да достигнете целта си? За това задайте си на глас въпроса: „Действително ли аз искам да бъда здрав?”, „Действително ли искам да получа тази работа?”, „Действително ли искам да се преместя в друг град?” и т.н. Вслушайте се в себе си, след това кажете силно: „Да! Да! Да!”

Ако тези три „Да!” прозвучат абсолютно уверено, с цялата страст и сила, на които сте способни, можете да пристъпите към формиране на намерението.

Създайте за себе си спокойна и малко тържествена атмосфера, оставайки насаме със себе си. Кажете на глас, ясно, силно и отчетливо:

„Аз твърдо възнамерявам … /да направя или да получа това и това/. Моето намерение е твърдо, чисто и безпрекословно. То е продиктувано от безусловна любов и е насочено към съзидателни цели, за моето благо и благото на всички хора.”

Направете пауза, вслушайте се в отговора на Вселената. Ще почувствате прието ли е вашето намерение. Ако то е прието – у вас ще се появи комфортно, радостно, приятно състояние.

Продължете:

„Скъпи Дух /Всевишни, Създателю, Творец/! Моля за Твоята помощ и поддръжка в осъществяването на моето намерение.”

След това ще ви остане само да чакате появяването на възможността за осъществяване на вашето желание в живота ви. Осъществява се само това намерение, което е продиктувано от безусловна любов.

Крион често казва, че намерението – това е Божествен дар, и затова с неговата помощ ние можем да създадем нещо, което може да причини вреда на нас или на други хора. Ако някой желае на себе си или на другите нещо лошо /дори и да е неосъзнато/, Божественото намерение няма да му помага. То просто няма да сработи.

Всичко лошо /по-точно, не съответстващо на Божествения замисъл/ се създава с други сили – не със силите на Божественото намерение. То може да се създава само от дисонансните енергии, но тъй като тези енергии са разрушителни, то положителният резултат може да бъде само временен или само илюзия. Истинският успех няма да дойде с помощта на деструктивни енергии. В това ще помогне само чистото намерение, продиктувано от безусловна любов, съзидателното намерение.

Единствената енергия, която ще придаде кристална чистота и необходимата сила на вашето намерение – това е енергията на Божествения източник. Това е енергията на Любовта / Светлината. Никоя друга енергия няма да сработи. Само от тази енергия можете да създадете всичко, което искате.

Намерението е Божествен дар. Затова с негова помощ няма да успеете да създадете нещо, което да причини вреда на вас или на другите. Вие можете да създадете само това, което ще бъде за благото на всички. Намерението – това е инструментът, с който вие творите съвместно с Бог, в равноправен тандем с Него.

Проверявайте всяко свое намерение дали то е продиктувано от безусловна любов. За това си задавайте въпроси:

„Защо реших да постигна именно тази цел? Това решение продиктувано ли е от любов – или от нещо друго, например страх?”

Много важно е добре да проанализирате истинските причини за възникването у вас на едно или друго намерение. Ако към тези причини се е примесило нещо друго, освен безусловна любов, по-добре е да не губите време и сили за осъществяването на такова намерение.

Само не трябва да се осъждате, че някои ваши намерения са продиктувани от страх, например. Всички ние сме хора, всички понякога сме подвластни на страх, и заради това правим грешки. Да проклинаш себе си и да смяташ това за „лошо”, не си струва. Но повярвайте, по-добре е колкото се може по-рано да си изясните за себе си тези мотиви, ако те лежат в основата на вашите постъпки. Защото пътят, който започва от гара „Страх”, винаги е задънен, безперспективен. И само пътят, започваш от гара „Любов”, винаги води до щастлив резултат.

По материали от книгата на Артур Лиман – „Крион. 45 практики да се научим да получаваме помощ от Вселената”.

Източник


Предложение и превод: Селена | Самосъзнание.com


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments