Сакрална геометрия и значение на числата - част 2 - Джорджия НиколоваВсяко явление може да бъде разгледано като числов алгоритъм, което дава възможност на числата да бъдат част от всяко проявление и да обогатяват неговото съдържание с математическа гледна точка.

Всяко поле съдържа информация

Всяко съзнание изгражда индивидуално информационно поле и затова изобилието при всички полета е безкрайно. Всяко поле съдържа информация, която е уникална спрямо различното време/пространство. Тази информация е изградена от съзнателно или подсъзнателно изградена приоритетна система.

изградена приоритетна система

Със старание за изследване и изучаване на изобилието на гледните точки във всяко информационно поле можем да видим всяко нещо и като числа, с което още по-лесно да намерим причините и следствията за всяко събитие и явление.

числата лесно могат да бъдат тълкувани

Всяка числова стойност има много значения. Ако знаем повече от тях ще може по-лесно да разберем какво показват числата в информационното ни поле, защото благодарение на универсалното им значение, числата лесно могат да бъдат тълкувани и разгадани. Комбинациите на числата са безкрайно много затова можем да започнем изучаването им като научим значенията на едноцифрените стойности и ги прилагаме като тълкуваме в ежедневието комбинации от значения на едноцифрени стойности обединявайки ги в по-сложни съчетания.

комбинации от значения

Арабската числова система е изградена от 10 символа, които са средство за показване на количество и образуват всички числови възможности разгледани като количество. Всяко число има определена сила, която не е изразена само чрез символ, който показва количеството и. Тази сила е част от енергийна система получена от отношението на нещата във вселената и принципите в природата чиито проявление е тази относителност. Независимо от символите и знаците, с които се описва числовото количество винаги е заложена прогресията от едноцифрени стойности: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

безкрайното безгранично проявление

0 Безкрайност, безкрайното безгранично проявление, яйцето на вселената, вселенското начало, слънчевата система и нейната цялост, космополитизъм, истина, празнота като начин за сливане със света, празнота като липса, универсалност, пътешетване. Някои различни значения са отрицание, окръжност, ограничаване, лишение. По този начин нула е универсален парадокс, безкрайно голяма и безкрайно малка, кръга на безкрайността и точката в центъра, атомът.

 божественост, единственост, единство

1–точка-сила на характера, божественост, единственост, единство, проява, твърдение, позитивния и активен принцип, устременост, власт, начало, Планетарни логоси, проявената безкрайност и непроявеното, его, разделение, индивидуалност, разграничаваща самостоятелност, позитивизъм, егоизъм, достойнство, господство, водачество. В религиозен аспект представя единствения бог, а във философски и научен - единството, което създава. В материален аспект единицата означава живот и индивид, нулата проявена.

Символизира дуалността на проявения живот

2–линия-числото на контраста и антитезите

Символизира дуалността на проявения живот във всичките и разновидности - Господ-природа, Дух-материя и техните взаимовръзки. 2 представя енергия на действието и общуването, контакти, градация към целта плюс – минус, мъжко-женско, позитив-негатив, активност-пасивност, печалба-загуба. Представя съгласие, също и раздяла, закона на промените, субект-обект ,отражение. Като обединява в себе си противоположни понятия и принципи символизира създаване, творене, комбиниране и завършеност (при сътворяване).

интерес в науките, любопитство

3–триъгълник–любознателност, интерес в науките, любопитство, познание за техническите и технологическите вселенски механизми: трилогия, триединният Господ, триединство, семейството (баща, майка, дете), триизмерност (и трите величини: височина, дължина, широчина), Дуалността отразена в съзнанието във времето и пространството, както и миналото, бъдещето, настоящето. Разширение на личността и свойствата и за разширение, проницателност и желание.

трилогия, триединният Господ, триединство

4–квадрат-число на реалността, масата и материята

Космос, връзка с космоса, материалната вселена, кубът или квадратът. Закон за причини и следствия, логика. Познание чрез възприятия, опитности, знания. Ред, кръст, делене, разделяне, категоризиране. Ноуменалния (действителния) и феноменалния живот, лична преценка, благоразумия, космическа относителност.

число на реалността, масата и материята

5–пентаграм–яснота, разбиране, проявена воля, ясновидство, свръхсетивност, интуиция, добродетели, логика, умение за планиране, организиране и прогнозиране, целенасоченост, смирение, справедливост, възмездие, разширяване, плодовитост, приобщаване. Възпроизвеждане на личността в материята, бащинство, награди и наказания, умножение. При нумерологичен анализ с питагоров квадрат 5 изпълнява функция на централна стойност, която отключва потенциала на други стойности, свързвайки ги с помощта на централната си позиция.

 разбиране, проявена воля, ясновидство, свръхсетивност

6-шестоъгълник – число на кооперацията и взаимовръзката

брак, сплитане, връзка, алхимия, хармония, мир, любов, доволство, щастие, закон за привличане, постижение, реципрочно действие, равновесие, творчество, общение, телепатия, психометрия, майсторство, физически труд, заземяване, свойство на човек да подчинява, смърт, взаимодействието на духовното и материалното, психическото и физическото в човека.

психическото и физическото в човекачисло на кооперацията и взаимовръзката

7–седмоъгълник – число на изпълнение и цялостност, време и пространство, божественост, късни етапи от живота, продължителност и разстояние, безсмъртие, първи 7 години и дни от седмицата, ноти и цветове, цикъла на еволюция, мъдрост, перфекционизъм, баланс, късмет, просветление, изучаване и познаване на света и мирозданието, ангелски знак, свойството на човешката душа да променя личната и чуждата съдба при проявени воля и развитие на способности.

число на изпълнение и цялостност
анимирана картина на планетата земя

8–осмоъгълник – доброта, търпение, страдания, изпитания, чувство за дълг към по-висши идеали, представя фундаменталното завръщане на физическото към духовното в цикъла на еволюцията, революция, реакцията, счупване, дезинтеграция, анархизъм, вдъхновение, креативност, гениалност, изобретателност.

 хуманност, памет, завършеност, регенерация

9-деветоъгълник – хуманност, памет, завършеност, регенерация, интелект, пророчество, ново начало след края, възприятия, целенасоченост, пътешестване, сънуване, реформа, пулсация, ритъм, достигане, мисловни вълни, мистерия, езотерика.

Фигурите лесно се свързват една с друга чрез многоизмерността, точността и универсалността им и така образуват безкрайността в изобилието на материалните форми.

на материалните форми

Значението на числата и техните геометрични образувания са една гледна точка от нашето съществуване и това, че имат свойството да описват всяка друга гледна точка им дава още повече функционалност. Знанието, вниманието или разбирането ни за тях ни позволява да сътворяваме повече техни вселенски приложения и проявления и по този начин да бъдем полезни за всички.

желанията ни определят какви ще са числата

Можем да обръщаме внимание на всяко число, което има възможност да бъде част от личното ни информационно поле или е естествена част от него и така да обогатяваме знанието си за нещата при всяко проявление в живота. Числата съдържат вибрация и значение, които могат да ни помогнат в намирането на отговори на всеки въпрос. По този начин желанията ни определят какви ще са числата от нашето информационно поле и ако ги тълкуваме съзнателно, ще ни насочват към всяко наше желание или проявена воля. В случай, че живеем живота си подсъзнателно, числата отново ще бъдат определени от подсъзнателни принципи, с които се е съгласило нашето съзнание и отново могат да ни помогнат за постигане на по-голяма яснота и прецизност във вселенските процеси, от които сме част.

 числови гледни точки

Понякога имаме съмнения за някои избори и числата имат свойството да ни помагат в това да знаем дали дадено наше действие е синхронизирано и реализирано в подходящия за цялата вселена момент. Интуицията може да бъде разгледана и като съзнателно или подсъзнателно усвояване на информация чрез числови гледни точки. Интуитивно ние можем да определяме кое значение на числата е най-активно в различните проявления. Всяко физическо проявление е част и от нумерологичната матрична система изградена от последования във времето, които могат да бъдат тълкувани. Почти всичко във вселената е изградено от повторения или подобия, от повтарящи се подобия или от подобни повторения.

повтарящи се подобия или от подобни повторения

Може да направим избора да уважаваме числата и така те стават естествена част от нашето информационно поле. Всички числови комбинации могат да бъдат тълкувани като комбинация от едноцифрени стойности. Проявленията и значенията на числата в различните времена и пространства се изменят. Съзнанието ни може да се старае да определи кое е най-подходящото значение на дадена стойност спрямо събитията средата и със знание за значенията им да преобразува числовите последователности в словесни прогресии и така да преобразува числата в думи.

числов код

Общуването чрез последования от думи наречени изречения се използва постоянно. Всяка дума е изградена от буквени прогресии, които също можем да разгледаме като числа. Така можем да виждаме още повече значения на всяка дума и да намираме числовите отношения между нашия език, който е от букви и вселенския, който е от числа. Вибрацията на думите често отговаря и на тяхното значение като числов състав. Различните азбуки имат различен числов код, отговарящ на времето, населението и пространството. Някои букви имат еднакъв номер в различните азбуки и това улеснява тълкуването им. Името, като числова прогресия и обръщенията също съдържат активен числов код, който оказва влияние в живота.

 оказва влияние в живота

пример: пет – п + е + т = 16 + 6 + 19 = 1+6+6+1+9 = 7+6+1 = 14 = 1+4 = 5

В човешкия живот има доминиращи числа заради различния брой обиколки около слънца и други звезди, които са осъществявали различните съзнания в различни времена и пространства във вселената. Датата на раждане показва възможностите на живот с даден числов състав и подсъзнанието работи в изпълнение на тази житейска последователност от действия. Понякога числата се тълкуват с планети от тази галактика, но могат да имат значения, които са от всяка точка на вселената.

Портални Прогресии

Различните прогресии, които се образуват от събиране на стойностите от датата на раждане показват улеснен и съдържателен вариант на това, което ни описва най-добре за момента, в който се раждаме и какво има да работим тук и сега. В различните етапи от живота се променя влияниято на числовите стойности, които има в датата ни на раждане и новите, които сътворяваме след тази дата.

в различните етапи от живота

Повторения на едноцифрена стойност променят значението си, в зависимост от количеството еднакви цифри..
4-4 44=4+4-8 444-12-3

Така се образуват и господарските числа 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

11 символизира порталност, огледалност, нова енергия
11 може да бъде получено от:
2+9 енергийна завършеност
3+8 триединна безкрайност
4+7 космическа божественост
5+6 / 6+5 проявление на любовта


Можем лесно да намерим сходствата на различните стойности, които се свеждат до една и съща и това да ни даде достатъчно яснота за повечето от възможните комбинации.

следва част 3 – приложение на числата

Източник

Прочети Още:МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments