Пробуждане на Човешката Душа

на Човешката Душа

Пробуждане на Човешката Душа

*  Отделянето на човешката душа от Бога съставя един от най-великите моменти в  Битието.  Туй  отделяне в ангелския свят е известно под името „Зазоряване на живота", а в света на хората е едно дихание на Бога. Защото във всяка вдишка и издишка на Бога се зараждат разумните души.  И тъй, при всяка  една  Божествена  издишка  от  Първоизточника  излиза една душа. Тя излиза под права линия, като един Божествен лъч, влиза в обширния Космос или в обширната Вселена на своята еранда — или на своята работа, която има за задача да завърши. Досега човешката душа е била като една пъпка. Едва сега  тя  започва   да се   разпуква. Това  разпукване е забележително   като  един от най-великите моменти в този Космос, наречено  „Разцъфтяване"   или  „Пробуждане    на човешката  душа". И  всички възвишени същества   в Божествения свят очакват разцъфтяването на човешката душа. Чашката, в която ще се прояви тази душа, ще покаже своята красота,   своята   храброст   и   Бог   ще   вложи   в   нея  Своята светлина и Своята Любов.

*  Всички вие се намирате пред една от най-великите епохи в света  —   разцъфтяването на човешката душа.  И  всички вие трябва да знаете,  че сте души  и  трябва да  цъфнете.  Като цъфнете, тогава ще излезе от вас онова благоухание, което ще се разнесе из целия свят. Само по този начин ще дойдат във вашата чашка онези малки буболечици и пчелички, защото ще има сокове, с които да се хранят. Щом се разцъфти човешката душа, тогава всички ангели и служители на Бога ще дойдат. Те от милиони години, от незапомнени времена чакат разцъфтяването на човешката душа, на Божественото у човека, за да съберат от нея тези сокове. А с тяхното идване те ще внесат новата култура, която ние наричаме „Култура на Божествената Любов".

*   Искам да остане у вас следната съществена мисъл: да знаете, че сте една пъпка, в която вашето съзнание трябва да бъде   тъй   силно   съсредоточено,   защото   това   е   един   от най-важните моменти в живота ви. Няма нищо по-велико от това, след като се разцъфти душата ви, да видите Божествения свят и възможностите, които лежат скрити в него. Това не е една илюзия,  вие ще го  опитате.  Затова казвам, че всички трябва да бъдете тъй чисти по сърце, тъй чисти по стремеж.

*  Човешката душа е зачената в Любовта. Тя е зачената на друго място. Вие сте души, а не тела. Вие сте души, заченати някога в Божествения Дух, и сега ви се дава възможност да цъфнете, да се разцъфтите, да принесете плод и плодът ви да бъде  благоприятен   пред  лицето  на Бога.    Искам тази съществена идея да залегне у вас като една основа. Не залегне ли   тази   идея  във   вас,   смисълът   на  живота  няма  да  бъде разбран. Каквато философия и да имате, каквато наука и да изучавате, вие няма да се доберете до онази велика истина, която търсите. Един е Пътят. Схванете ли това, няма да има у вас колебание накъде сте — наляво или надясно, нагоре или надолу.   Във   вас   ще   има   единство,   ще   знаете,   че   Бог   е навсякъде. Щом схванете мисълта, тогава няма да ви е страх, че има ад. Не, дето е душата, там е раят, Душата образува рая. Мястото, откъдето се оттегли душата, се образува адът. И тъй, адът е място на бездушие, а раят е място на душите.

* При този велик ден, който иде сега в света, вашите недъзи ще изчезнат изведнъж. Когато вие се разтворите на Божествената светлина и влезе тази Божествена топлина, всичките ви минали недъзи, всичко туй ще изчезне, и помен няма да остане от него. И тогава вие ще почувствате в себе си един особен аромат на цвета. И ще станете тъй силни и мощни, тъй радостни и весели, тъй млади и пъргави, както никога досега не сте били, в никое свое съществуване, в никое свое раждане и прераждане. Туй разцъфтяване ще бъде в онзи момент, когато ще скъсате всички връзки на робството, с които душата ви е била свързана. Щом ги скъсате, тогава Божественият Дух ще се всели в душата ви и ще се образува една връзка между вас и Бог, между Бога и човека.

*  Аз съм слязъл  от Божествения свят,  за да внеса този Божествен импулс във вашите души, за да се пробудят, да се разцъфтят и да поемат свещения Път към Бога. Един свещен импулс трябва да имате към Великата Истина, която ще ви направи свободни, ще ви освободи от робството, в което сте били досега, и ще ви въведе във великия Божествен свят на Любовта, Мъдростта и Истината.

Учителя казва още:

*  В човека има нещо по-дълбоко от това, което виждаме. Това е Божественото, Висшето Аз, Божествената Душа, което мисли  в него.  То  е същественото.  Специфичното  във  всяка душа е това, че когато минава Божествената светлина през нея, душата я пречупва по особен начин. Затова всеки носи нещо особено, нещо специфично, красиво в себе си. В душата са складирани и скрити всички богатства и знания на Битието. Процесът на окултното развитие е именно в това, човешката душа да се пробуди и да си припомни всичкото знание, което е вложено в нея. За тази цел човек трябва да се вслушва и внимава   в    гласа   на    Духа,    Който    му   говори    отвътре. Слушането   е   външен   процес,   а   вниманието   —   вътрешен процес. Това се постига, когато човек развива спящите в себе си духовни сили.

*  Духовните сили в нас могат да се развият, но за тази цел се   изисква   правилна   мисъл,   чувство    и   действие.    Не   е достатъчно   само   права   мисъл   или   чувство,   но   мисълта, чувството   и   постъпките   трябва   да   бъдат   правилни   и   в хармония. Онова, което човек желае дълбоко в душата си, ще го постигне, но трябва да чака. Има време за всичко. Не може от дете да станеш мъдрец. От дете докато стигнеш до мъдрец, постепенно ще израстеш, като минеш през ред фази на развитие. Така върви и духовното развитие на човека. Най-първо човек е малко дете, после постепенно пораства, докато стане мъдрец. Всеки може да развие в себе си тези заложби, с които да влезе във връзка с живите разумни сили, които действат в Живата Природа. В плана на Битието влиза да влезем във връзка с Разумността, която е в Природата. За тази цел човек трябва да се научи да работи с мисълта си. Вие още не знаете какви мощни сили се крият в мисълта. С концентриране на мисълта е възможна и левитация!

*  Първото нещо, което трябва да направи човек, влизайки в пътя на окултното развитие, е да проучи себе си, да знае какви заложби  има  и  какво се  крие в него,   да  прецени възможностите си, да премери силите си.  След това да си изработи правилно разбиране за живота. Между материалните и духовните работи трябва да има едно правилно съгласуване. Трябва да се разбират законите, по които може да стане това. Най-първо човек трябва  да  се   запознае  с  любовта,  която действа във физическия свят, с нейните форми и закони, после любовта, която действа в духовния свят, с нейните форми и закони. Във физическия свят Любовта трябва да се изучава  от гледище на Надеждата, в духовния — от гледище на Вярата, а в умствения — от гледище на самата Любов.

*  Всеки от вас трябва да работи искрено върху себе си и като работи, да счита, че работи за всички и че всички работят за него. То е Божествен закон, който трябва да работи и в нас. Окултната наука го нарича „Висше Аз", но по-право е да се каже „Божествена душа". В нея са вложени всички условия за нейното   развитие. А когато  е  образувана   връзката,   която съществува   между  всички   създания,   всички   способности   и чувства   растат.  Трябва  да   почувствате   присъствието   на Висшето  Аз,  на Божествената Душа у вас, да почувствате готовност   поне   веднъж   в   неделята   или   в   годината  да  се пожертвате за всички. И Христос казва: „Който изгуби живота си за благото на другите, той ще намери своя живот." Това е точният   превод   на   думите   Христови   и   в   тях   се   крие същността.   В   състоянието,   в   което   вие   понастоящем   се намирате, тази вътрешна връзка още не е образувана и вследствие на това вашата низша душа, низшето „аз", вашият манас, както го наричат теософите, се стреми към противоположни движения. Тази душа върши това не че има някаква омраза към човека, но стремежите й са различни. Трябва да се борите с тази ваша низша душа, понеже в нея са вложени всички отрицателни неща.

*  Ученикът трябва да върви от видимото към невидимото. Човек трябва да впрегне недоволството и всичко отрицателно в  себе  си  на  работа.   Ученикът   трябва  да  бъде  силен,  да издържа  скръбта.  Скръбта  гради  човека,  както  и  радостта гради.   Но   човек   трябва  да носи  съзнателно   и  скръбта,   и радостта.  Тогава те градят  в него.  Организмът на ученика трябва да се нагоди към новите вибрации. Това може да стане чрез   хармонизиране  на  мислите,   чувствата   и  постъпките  с всички  добри  хора  на  Земята,  чието  съзнание  е  будно.   Те помагат да стане хармонизирането с Бога, с Небето, с всичко живо.   Това   нагодява   организма   за   по-висши   трептения   и преживявания. Тогава има условия напредналите същества да помагат.

*   Вашата задача като  ученици е да схващате Бога като Любов и Мъдрост и чрез тях да всаждате във вашите души всички други добродетели. Само по този начин може да се развиете и повдигнете и да се пробуди душата ви. За да бъде човек    силен    в    света,    трябва    да    започне    с    Любовта. Добродетелта представя самия човек,  минал  през Любовта. Чрез Мъдростта човек е научил Божиите изяви към него.

*  Не можем да изпълним Волята Божия, ако не Го любим. Волята Божия е да бъдем всички добродетелни.  Да бъдем добродетелни, това са отношенията на хората едни към други. Трябва да бъдем добродетелни не само към своите ближни, но и към всички създания.

*   Така ние  ще дойдем до  идеята, че в послушанието  и разбирането на Любовта Христова седи силата за реализиране задачата   на   човешката   душа   —    да   може   тя   да   развие необходимите качества, които са потребни за пробуждане на душата и за изграждане на духовното тяло и за следващия по-обширен живот, който й предстои.

*  За да може човек да работи, трябва да има съдействие отгоре. Когато човек е готов, едно напреднало същество идва и   работи   чрез   него. Тогава  дейността  му е  ползотворна. Най-първо    човек трябва  да  гледа  да се   освободи   от користолюбието, което не е негово, а е чужда присадка.

*  Когато човек е верен на призванието си, Духът ще дойде и   ще   се   всели   в   него.   Той   ще   проникне   в   човека   като слънчевите лъчи. Но трябва, когато дойде Духът, човек да е готов.  Духът  идва периодически. Когато  образува връзка с Духа, на  човека  се   дава  пропуск  за   влизане   в  Храма  на тайното познание. Затова човек трябва да отвори ума, сърцето и душата си за Божествения Дух, Той като слънце да огрее неговата  земя  и  тогава  ще  се  родят най-добрите  плодове. Когато Божественият Дух дойде, човек ще започне великата Божествена наука и очите му ще се отворят. Божественият Дух непременно  трябва да  дойде  върху ученика,  защото  Той  е носител на Божествената Истина. Само Той може да озари ума и  сърцето на ученика. Ако    някой    казва, че без присъствието на Божествения Дух може да придобие някаква наука, някакво   знание,   той   не   говори   истината.   Ученикът трябва  да  бъде   образец   на  чистота, на  светли  мисли,   на възвишени чувства и благородни постъпки.  Това са силите, които градят в него.

*  В човека постепенно се градят новите органи. В шестата раса   хората   ще   имат   нови   органи и ще виждат света разширен. Тези нови органи (сетива) се развиват под влияние на Божествените сили на Любовта, Мъдростта, Истината и на всички Добродетели. Затова човек трябва да даде път на тези Божествени сили в себе си  — да ги прояви в своите мисли, чувства и постъпки.

*  В тялото,  в мозъка се крият сили, които трябва да се разработят.    Всеки    може    да    ги    разкрие и  разработи. Достатъчно, е  да  употребява  човек  по  един  час  на  ден  за размишление    върху    великите    духовни    въпроси,    за    да прогледне. Ако човек не може да измени своята мисъл, ако не може да внесе една нова мисъл в ума си и ако не може да я задържи в себе си поне за една минута, от него нищо не може да стане.

Пробуждане на човешката душа
Из словото на Учителя Петър Дънов
Влад Пашов


Пробуждане на човешката душа
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments